hét restauratie adviesbureau

PRIVACYVERKLARING

"Monument in BV", gevestigd aan Nieuw-Loosdrechtsedijk 16 - 1231 KX Loosdrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


CONTACTGEGEVENS:

Monument in BV

Nieuw-Loosdrechtsedijk 16

1231 KX Loosdrecht

T: 035-208 02 63

M: 06-152 38 787

E: info@monumentin.nl

W: www.monumentin.nl

Functionaris: Renate Vermeijs / Gerard Versteeg zijn Functionaris Gegevensbescherming van "Monument in BV", te bereiken via bovenstaande contactgegevens.


Persoonsgegevens die wij verwerken:

"Monument in BV" verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam

Geslacht

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mail adres

Overige persoonsgegevens, die u zelf actief verstrekt (bijvoorbeeld benodigd voor vergunnings- of subsidie-aanvraag)


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

"Monument in BV" verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Burgerservicenummer (BSN)

Overige persoonsgegevens, die u zelf actief verstrekt (bijvoorbeeld benodigd voor vergunnings- of subsidie-aanvraag)


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

"Monument in BV" verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen contacteren om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

U onze diensten te kunnen leveren

U te kunnen factureren voor geleverde diensten

"Monument in BV" verwerkt ook persoonsgegevens als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte


Geautomatiseerde besluitvorming:

"Monument in BV" neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluitn over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

"Monument in BV" bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld

Wij hanteren een bewaartermijn van 5 kalenderjaren


Delen van persoonsgegevens met derden:

"Monument in BV" deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden, als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van onze gegevens

"Monument in BV" blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Daarnaast verstrekt "Monument in BV" uw persoonsgegevens niet aan derden, indien u nadrukkelijk heeft aangegeven dit niet toe te staan

Op de website van "Monument in BV" worden projecten genoemd, met vermelding van adres, zonder vermelding van overige persoonlijke gegevens


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:

"Monument in BV" gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door "Monument in" en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens, die wij van u beschikken, in een computerbestand naar u of een ander door u te noemen organisatie toe te sturen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar: info@monumentin.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage tot u zelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart, dit ter bescherming van uw privacy

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek

"Monument in BV" wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkhed heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

"Monument in BV" neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruk, neem dan contact met ons op via info@monumentin.nl