SUBSIDIES & FINANCIERING

Het bezit van een (Rijks)monument is een grote trots! De overheid deelt deze trots en vindt het belangrijk dat ons nationaal erfgoed in stand gehouden wordt. Om die reden zijn er verschillende financiële voorzieningen, waarvan een (Rijks)monumenteigenaar gebruik van kan maken.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) biedt o.a. de Sim- en Woonhuissubsidieregeling (voor structureel onderhoud) en de Herbestemmingssubsidie. Hiertoe dienen de aanvragen opgesteld te worden conform de gestelde indieningsvereisten.

Ook zijn er subsidiemogelijkheden via o.a. Provincies en financieringsmogelijkheden via het NRF (Nationaal Restauratiefonds). In het kort hierbij toegelicht:


Woonhuissubsidie

Vanaf 1 januari 2019 geldt er een nieuwe regeling voor particuliere eigenaren van Rijksmonumentale woonhuizen, anders dan de categorie die aanspraak mogen maken op de Sim-subsidieregeling.

Deze regeling is ter vervanging van de fiscale aftrek bij Belastingdienst Bureau Monumentenpanden, welke tot 31 december 2018 van kracht was.

U kunt jaarlijks aanspraak maken op deze regeling, na afloop van het kalenderjaar. Daarbij ontvangt u 38% van de vastgestelde subsidiabele onderhoudskosten retour.

Deze aanvraag kunt u zelfstandig inrichten en indienen bij de RCE, via uw persoonlijke DigID.


Sim-subsidie

De Sim-subsidieregeling (voorheen Brim subsidie geheten) is in het leven geroepen, met als doel het in stand houden van de monumentale rijkdommen van ons land. De regels en voorwaarden zijn sinds de "Brim 2013" regeling ten gunste veranderd.

Ieder jaar, in de periode tussen 1 februari en 31 maart, is het mogelijk voor alle Rijksmonumenten, niet woonhuis zijnde, om de aanvraag voor de Sim-subsidie in te dienen. Hiervoor is een uitgebreide aanvraag noodzakelijk, welke wij voor u kunnen verzorgen.

Deze subsidie geldt voor een periode van 6 jaar en wordt voorafgaand aangevraagd. De vastgestelde subsidie bedraagt hierbij 60% met daarnaast een eigen bijdrage van 40%.

Onderdeel van de aanvraag is een meerjarenbegroting, wat uzelf ook direct handvatten geeft in de te verwachten onderhoudskosten over die 6 jaar.


Overige subsidies

Daarnaast bestaan er diverse andere subsidiemogelijkheden. Deze variëren per situatie en locatie (o.a. Provincie). Wij kunnen deze voor u uitzoeken en de aanvraag vervolgens voor u verzorgen.


Nationaal Restauratiefonds (NRF)

Het Nationaal Restauratiefonds ondersteunt al sinds 1985 vele monumenteigenaren middels diverse financieringsmogelijkheden. Bijvoorbeeld voor het restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.